Wittenhorst

| Contact

Incasso contributies 2020-2021

7 oktober 2020

Beste leden,

Tijdens de ledenvergadering dd. 25 september 2020 zijn op basis van een reguliere indexering de nieuwe contributiebedragen bekend gemaakt. Daarnaast is door de leden besloten een selectiebijdrage in te voeren als bijdrage voor de extra kosten in de prestatieve lijn. Het contributiereglement is hierop aangepast en blijft verder ongewijzigd. Met het vaststellen van de contributie voor het seizoen 2020-2021 kan ook de incasso plaatsvinden. Maandag 12 oktober 2020 wordt de contributie geïncasseerd. 

Alle leden ontvangen een factuur met specificatie per e-mail. De contributiebedragen zijn inmiddels ook terug te vinden op de website

Conform het contributiereglement artikel 2 lid 2 krijgen leden zonder machtiging automatische incasso een toeslag van € 10,-- administratiekosten in rekening gebracht. Leden die geen automatische incasso hebben doorgegeven dienen de verschuldigde contributie zelf binnen twee weken over te maken.

Wij verzoeken alle leden om voldoende saldo op de rekening te hebben voor automatische incasso. Indien door toedoen van het betrokken lid de automatische incasso geweigerd wordt, zal conform contributiereglement artikel 2 lid 3 een toeslag van € 10,-- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Mocht het wenselijk zijn om een betalingsregeling te treffen, dan kan er altijd contact worden opgenomen voor het maken van concrete afspraken hierover via contributie@rksv-wittenhorst.nl. Overige vragen en/of opmerkingen omtrent de contributie kunnen aan ditzelfde adres worden gericht.

Wij wensen iedereen veel voetbalplezier toe dit seizoen.

De commissie financiële zaken