Reglementen

Zoeken | Contact

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een reglement dat geldt voor alle spelers, leiders, trainers, ouders en andere betrokkenen bij RKsv Wittenhorst. Het reglement bevat onder andere algemene afspraken, en afspraken over de thuis- en uitwedstrijden, trainingen en het gebruik van de kunstgrasvelden. Daarnaast staat er ook een en ander over de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Het huishoudelijk reglement van RKsv Wittenhorst is hieronder te downloaden:

Kleding / materialen reglement

Wittenhorst heeft een kleding- en materialen reglement afgestemd op de  bruikleen constructie. Onder de kleding en materialen wordt verstaan: alle kleding en materialen die uitgegeven worden door Wittenhorst. De kleding en materialen blijven eigendom van de vereniging en worden voor ieder seizoen aan de leden in bruikleen gegeven. Aangezien de sportkleding en materialen geen eigendommen zijn van een lid, is het belangrijk om te weten welke regels er gelden bij het gebruik van de sportkleding en materialen. Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld door het bestuur.

 • Men dient zorgvuldig om te gaan met de kleding en materialen van Wittenhorst.
 • De kleding mag uitsluitend worden gebruikt tijdens een voetbalwedstrijd van Wittenhorst en dus niet bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de vereniging toestemming is gegeven.
 • Het trainingspak, wedstrijdtenue en de materialen worden alleen bij wedstrijden en trainingen gedragen of gebruikt.
 • De kleding dient volgens de wasvoorschriften te worden gewassen. Mocht dat anders/fout  gebeuren waardoor het shirt niet meer te gebruiken is, zal hier een bedrag in rekening worden gebracht bij desbetreffende speler.
 • Bij verlies of het verkeerd wassen van kleding wordt de kostprijs van de kleding in rekening gebracht.
 • Indien een speler stopt bij Wittenhorst dienen alle kleding en materialen binnen 2 weken ingeleverd te worden bij de desbetreffende leider/trainer.
 • Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler aan de leider/trainer te worden gemeld. Deze meldt het z.s.m. mogelijk bij de commissie facilitaire zaken: facilitairezaken@rksv-wittenhorst.nl. Voor schade aan de kleding die tijdens een wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet verantwoordelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of  schuld. Dit is ter beoordeling van de leider/trainer/commissie facilitaire zaken op dat moment.
 • Bij vermissing van kledingstukken en/of materialen of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, dient de leider/trainer direct na constatering dit te melden bij de commissie facilitaire zaken: facilitairezaken@rksv-wittenhorst.nl. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling van de leider/trainer en de commissie facilitaire zaken.
 • Mocht er kledingstukken kapot zijn; dit melden en inleveren bij facilitaire zaken (NIET zelf weggooien!): hierbij gebruiken wij de ruilconstructie.
 • Leden kunnen sponsoren aandragen welke na overeenkomst met het bestuur vermeld kunnen worden op de kleding.
 • Zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan zelf sponsoren toe te voegen op de kleding of andere teksten en/of uitingen. Regie op het plaatsen van bestellingen ligt alleen bij het bestuur en niet bij het team of lid zelf.
 • Aan het einde van het voetbalseizoen dient de leider/trainer ervoor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken en materialen ingeleverd worden op de daarvoor geplande data. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken wat nog niet bekend was, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het team.
 • Er mogen GEEN kinderen in het ballenhok!
 • Ballen worden alleen nog maar door de volwassenen opgepompt!

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de trainer/leider samen met het bestuur waar de verantwoordelijkheid ligt met de daarbij behorende consequentie.

Normen & waarden

In het normen- en waardenbeleid staan algemene gedragsregels die de personen in de verschillende functies hebben. Plezier staat voorop, en de naleving van de normen en waarden staat daarom ook hoog in het vaandel bij RKsv Wittenhorst. Het Normen- en Waardenbeleid is hieronder te downloaden:

Anti-Pestprotocol

Het is belangrijk dat iedereen zich kan begeven binnen een sociaal veilige omgeving. Pesten komt helaas bij iedere vereniging voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij als Wittenhorst onderkennen, als een bedreiging zien en binnen onze vereniging serieus aanpakken. Wij hebben hiervoor een uitgebreid Anti-Pestprotocol met handvatten om dit zo snel mogelijk te signaleren, voorkomen, bespreekbaar maken en aanpakken van pestgedrag.

Gedragsregels gebruik social media in naam van Wittenhorst

RKsv Wittenhorst juicht het toe dat individuele prestatieve en recreatieve voetbalteams hun prestaties, voorbereidingen en nabeschouwingen (derde helft) delen op sociale media. Dit vergroot de betrokkenheid binnen, maar ook de aantrekkingskracht naar onze vereniging.

Echter, aangezien deze communicatie geschiedt vanuit individuele teams zelf, maar wel met directe verwijzing naar RKsv Wittenhorst, is het van belang een aantal richtlijnen hiervoor in te stellen. De richtlijn is een aanvulling op het Normen-en Waardenbeleid en is hieronder te downloaden:

Vrijwilligersbeleid

In het vrijwilligersbeleid zijn alle afspraken opgenomen die Wittenhorst hanteert voor wat betreft de omgang, het binden, boeien en behouden van vrijwilligers. Dit beleid wordt jaarlijks herzien en waar nodig ge├╝pdatet.

Geheimhoudingsverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit heeft ook gevolgen voor een vereniging als RKsv Wittenhorst.

We hebben als organisatie meer verplichtingen gekregen. De nadruk ligt - meer dan in het verleden - op de verantwoordelijkheid van de vereniging om te kunnen aantonen dat wij ons aan de wet houden.

Een van deze verplichtingen is de invoering van een geheimhoudingsverklaring. Deze verklaring geldt voor alle leden / vrijwilligers die toegang hebben tot persoonsgegevens van derden.

De geheimhoudingsverklaring is hieronder te downloaden.

Beleid Communicatie

Binnen Wittenhorst worden veel activiteiten georganiseerd. Om zo veel mogelijk  mensen te bereiken en te enthousiasmeren voor deze activiteiten, is communicatie belangrijk. In ons communicatiebeleid hebben we de communicatiemogelijkheden onder elkaar gezet. Daarnaast vind je er de afspraken over het gebruik van de inzet van kliklijsten en de inzet van stoepborden.

Reserveren vergaderruimtes

Naast dat er veelvuldig gevoetbald wordt op sportpark Ter Horst, vinden er ook geregeld vergaderingen plaats. Of het nu gaat om de Algemene Ledenvergadering of om een periodieke commissievergadering, wij bieden er graag de ruimte voor. In onderstaand document lees je hoe dit werkt.