Voetbaltechnisch beleid

| Contact

Voetbaltechnisch beleid

  Naar de informatiegids index


Technisch beleidsplan

RKsv Wittenhorst is een voetbalvereniging die zijn verantwoordelijkheden neemt op sportief en maatschappelijk gebied. Er wordt daarbij gestreefd naar een optimale situatie van plezier en prestatie. Om deze situatie te bereiken is een goed technisch beleidsplan onmisbaar. Hierin staat voor iedereen duidelijk beschreven welke doelen en ambities de vereniging voor de leden nastreeft en hoe deze gerealiseerd gaan worden. Voor alle leden en vrijwilligers van de club is hiermee helder wat ze op technisch gebied mogen verwachten en wat hun eigen rol daarin is. Ook procedures en richtlijnen over voetbaltechnische onderwerpen worden duidelijk beschreven in de bijlagen van het beleidsplan. Transparantie is hierbij belangrijk en daarom is het technisch beleidsplan openbaar. Het Technisch beleidsplan en de twee bijlagen zijn via onderstaande links te downloaden.

Technisch Beleidsplan

Bijlage 1: Voetbalstructuur Opleidingsplan Wittenhorst

Bijlage 2: Bijlagen bij Voetbalstructuur Opleidingsplan Wittenhorst


Instroom

RKsv Wittenhorst staat open voor instroom van prestatieve en recreatieve jeugdvoetballers uit de regio. Dit zal echter nadrukkelijk op initiatief van de betreffende voetballer gebeuren en niet via actieve werving door Wittenhorst bij andere verenigingen. Jeugdvoetballers uit de regio die bij Wittenhorst willen komen voetballen, dienen op een goede manier in te stromen en daarbij op de juiste manier te worden begeleid. “Spelen bij Wittenhorst” dient een uitdaging te zijn, vooral voor voetballers in de categorieën JO14 t/m JO19.

Bij de instroom zijn de volgende regels van toepassing:

 • Aanmeldingen van prestatieve jeugdspelers dienen direct te worden doorgeleid naar het Hoofd Instroom (Jack Reijnders via Commissie Technische Zaken).
 • Na het sluiten van de inschrijftermijn (15 juni) worden er voor de prestatieve opleidingsteams geen jeugdspelers meer toegelaten. Eventuele latere aanmeldingen zullen in een recreatief opleidingsteam geplaatst worden.
 • Aanmeldingen voor prestatieve opleidingsteams tijdens een lopend seizoen, worden door de KNVB slechts toegestaan als er sprake is van een verre verhuizing.
 • Als een jeugdspeler zich, conform de hiervoor beschreven regels, tijdig bij Wittenhorst aanmeldt voor een prestatief opleidingsteam dan zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden door het Hoofd Instroom met de voetballer en zijn ouders. Daarbij zal onder andere worden beoordeeld of de overstap in het belang is van de betreffende speler. Bij een positieve uitkomst zal de jeugdspeler worden uitgenodigd om in een aantal trainingen zijn talent te laten zien. Op basis van de beoordeling daarvan zal worden besloten of de jeugdspeler in een prestatief of recreatief opleidingsteam van Wittenhorst wordt geplaatst.
 • Het Hoofd Instroom zal tijdens het plaatsingstraject in alle gevallen contact opnemen met de club waar de betreffende speler vandaan komt om transparantie vanuit Wittenhorst te waarborgen en eventueel van hun kant te vernemen waarom de speler wil vertrekken.
 • Recreatieve voetballers die zich bij Wittenhorst aanmelden kunnen direct worden geplaatst in een recreatief opleidingsteam waar ruimte en behoefte is. Ook hierbij geldt om dezelfde redenen als hiervoor, dat er contact wordt opgenomen met de club waar de betreffende speler vandaan komt. In het geval van recreatieve voetballers zal dit door een vertegenwoordiger van Organisatorische Zaken gebeuren.

Doorstroom

Interne scouting

Om spelers te selecteren zal er o.a. intern gescout worden. Het doel van de interne scouting is gericht op de ontwikkeling van de individuele speler.

Bij het ontwikkelen van voetballers, en dus ook het ontdekken van talenten, is het scheppen van een voetbalklimaat, een voetbalsfeer en een prestatiesfeer de primaire voorwaarde. In een dergelijk klimaat krijgen talenten de gelegenheid zich optimaal te ontwikkelen. Daar past enkel een lange termijnbeleid bij. Alles dient in het belang van de individuele speler te gebeuren. Uiteraard blijft iedere speler zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en prestatie.

De belangrijkste taken voor onze vereniging zijn:

 • Het scheppen van de hierboven genoemde condities.
 • Sterke competities.
 • Voldoende trainingsmogelijkheden en trainingsmaterialen binnen de vereniging.
 • Ondersteunen van spelers die uitgenodigd worden voor regionale-, districts- of nationale selecties.
 • Goede coaching, afgestemd op het niveau en de leeftijd.

Selectiecriteria en Interne Scouting

Het is essentieel dat de selectiecriteria duidelijk verwoord zijn. Om spelers te selecteren zal er intern gescout worden. Op dit moment scouten we alleen binnen de onderbouw (JO13 t/m JO9). Het scouten binnen onze vereniging gebeurt serieus en zorgvuldig.

Hierbij moet aan een aantal criteria worden voldaan:

 • Doel en werkwijze van het selecteren binnen de vereniging;
 • Selectiecriteria ten aanzien van het talent scouten (in relatie tot leeftijd);
 • Een intern goed samenwerkend scoutingskader.

Doel Interne Scouting

Het doel van het selecteren van spelers voor onze selectieteams is om talenten de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. De betere spelers spelen in deze teams immers met en tegen elkaar. Wedstrijden met een uitdaging voor alle spelers, zijn duels op een niveau dat de spelers net aankunnen. Dan worden ze geprikkeld tot betere prestaties.

Een speler die op een te laag niveau speelt, verveelt zich en wordt lui. Een speler die op een niveau moet presteren dat hij niet aan kan, komt onder een dusdanige druk te staan dat van ontwikkelen van voetballen geen sprake meer is. In beide situaties wordt er niets geleerd, sterker nog: er wordt vaak iets afgeleerd. Spelen op een te laag niveau zorgt vaak voor een te slappe wedstrijdinstelling, te lage balsnelheid, niet op tijd “omschakelen”, niet doelgericht spelen of te weinig inzicht. Een te hoog niveau wordt vaak gekenmerkt door achter de tegenstander aan blijven lopen, te pas en te onpas slidings maken, aan shirtjes hangen enzovoorts, in plaats van situaties binnen de voetbalbedoelingen van het spel op te lossen. Dit heeft alles te maken met de beleving van de wedstrijd. Spelers moeten het voetballen optimaal beleven om gemotiveerd te zijn om te leren. Iedere speler zal dus op het eigen niveau aangesproken moeten worden. De betere spelers zullen dus met en tegen elkaar moeten uitkomen, vanaf een leeftijd dat winnen en presteren een plaats in de belevingswereld van jeugdvoetballers begint te krijgen. Dit is in het algemeen vanaf de JO13 leeftijd.

Kader Interne Scouting

Dit scoutingskader verzorgt de interne scouting binnen Wittenhorst en is als volgt geformeerd:

 • Hoofd Doorstroming
 • Hoofd Scouting
 • Hoofd Jeugdopleiding
 • Interne scouts, aanvullend kader, specifiek hiervoor aan te stellen (bijvoorbeeld per twee weken scouten; dus een afgebakende functie waarin voetbalkenners eerder geïnteresseerd zullen zijn).

Werkwijze

De coördinatie c.q. planning van de scouting ligt in handen van Hoofd Interne Scouting. Hij zal in samenwerking met de interne scout(s) intern jeugdwedstrijden bezoeken. De interne scouts concentreren zich vooral op de wedstrijden van de onderbouw (JO13 t/m JO9). Van spelers die opvallen, zal de scout een rapport van zijn waarneming invullen in het spelersvolgsysteem. Om een reëel beeld te krijgen van een speler, zal deze minimaal 2 keer per seizoenshelft door meerdere personen bekeken worden. Het rapport kan via het spelersvolgsysteem door HJO bekeken en gebruikt worden tijdens de selectieprocedure.

Wedstrijdobservatie

Iedere trainer draagt de zorg voor de vastlegging van een aantal zaken ten aanzien van de gespeelde wedstrijden. Hiermee wordt het verloop van de wedstrijden, de bijzonderheden, de voortgang van de spelers etc. vastgelegd. Dit alles wordt vastgelegd in het spelervolgsysteem (Dotcom) zodat alles centraal geregistreerd wordt. Ten behoeve van alle spelers worden zaken vastgelegd op basis waarvan het Hoofd Doorstroom kan (laten) anticiperen op situaties waarbij bepaalde teams of individuele spelers op basis van interne scouting extra aandacht moeten krijgen.

Begeleiding spelers

De individuele begeleiding van de jeugdspelers is een belangrijk onderdeel van de jeugdopleiding. Naast alle reguliere contacten rondom wedstrijden en trainingen kennen trainer en speler per seizoen evaluatiemomenten (prestatieve teams 2x, recreatieve teams 1x). Beiden, zowel trainer als speler, vullen een evaluatieformulier in, waarin de volgende criteria vermeld staan:

 • Technische vaardigheden: Balcontrole, behendigheid, balvaardigheid, schot, passing etc.
 • Mentale eigenschappen: Incasseringsvermogen, wedstrijdmentaliteit, concentratie, inzet.
 • Fysieke eigenschappen: Duels, hardheid, lengte.
 • Tactische eigenschappen: Aanspeelbaarheid, inzicht, omschakeling etc.
 • Lichamelijke eigenschappen: Kracht, lenigheid, startsnelheid.
 • Karaktereigenschappen: Zelfvertrouwen, positie in de groep, gedrag naar tegenstander, gedrag naar trainer/leider.
 • Algemene indruk

Trainer en speler bespreken de uitkomsten van de evaluatie met elkaar en stemmen met elkaar af welke individuele doelstellingen uit de evaluatie voortkomen voor de komende periode.

Teamindeling

Aan het einde van het voetbalseizoen worden de teamindelingen voor het nieuwe seizoen bepaald. Dit is een omvangrijke en complexe operatie waarbij een zorgvuldige en duidelijke procedure, gebaseerd op het technisch beleidsplan, noodzakelijk is.

Deze teamindelingsprocedure is transparant en kun je hier downloaden

Wedstrijd/spelerstekort

Bij een tekort aan spelers in een team geldt het volgende:

Het standaardteam heeft prioriteit. Zie voor de definitie van een standaardteam de teamindelingsprocedure.

 • Prestatieve opleidingsteams (selectie); bij 12 of minder spelers per team wordt er een beroep gedaan op een ander team.
 • Recreatieve opleidingsteams (niet-selectie); bij 11 of minder spelers per team wordt er een beroep gedaan op een ander team.

Doorschuiven gebeurt bij voorkeur met spelers van dezelfde leeftijdscategorie. Als dit niet lukt dan pas worden spelers benaderd van een jongere leeftijdscategorie.

Voor de ‘uitgeleende’ speler dient de uitwisseling waardevol te zijn. Bv. een O15-2 speler zal dus niet snel ingezet worden bij de O17-1.

Het streven is dat alle spelers aan het spelen komen. Alle jeugdspelers dienen ingezet te worden in de wedstrijden. Deze regel geldt ook voor O19-junioren die meegaan met een seniorenteam.

In eerste instantie komen spelers van de O19-1 selectie in aanmerking voor doorschuiven naar WH-1 en 2. Spelers Wittenhorst O19-2 en O19-3 kunnen ook worden ingezet bij WH-3 of lager.

Bij doorschuiven van spelers gelden de volgende afspraken:

 • Tot en met de O15-categorie: minimaal één helft spelen (uitzondering is O15-1)
 • O19 en O17 categorie + O15-1 en senioren WH-2: speler krijgt altijd minimaal 20 speelminuten doch hij/zij mag maar maximaal 2x op rij reserve staan. Wedstrijd daarna start hij/zij in de basis ongeacht in welk team.

Voor de selectieteams vallen zaken die betrekking hebben op aanvullingen tussen de betrokken trainers en Hoofd Jeugdopleiding. Voor de niet-selectie teams tussen de betrokken trainers en de verantwoordelijke afdelingscoördinator van de afdeling.

Bij meningsverschillen beslist Hoofd Jeugdopleiding bij de jeugd en (Technisch/Afdelings) Coördinator bij de senioren.

Het uitlenen van spelers van het O12 en O14 team naar een hoger leeftijdsteam gaat altijd in overleg tussen de verantwoordelijke trainers én Hoofd Jeugdopleiding. In deze teams spelen alleen 1e-jaars. Indien aanvulling van andere teams gewenst is zullen alleen O12 spelers respectievelijk O14 spelers hiervoor in aanmerking komen.

O15-1 valt binnen de categorie A teams en mag om die reden niet doorwisselen. Alle overige O-15-teams mogen dit wel.

Prestatieve opleidingsteams seizoen 2017-2018

Senioren:
WH-2

Jeugd:

O19-1
O17-1, O17-2
O15-1, O-14-1
O13-1, O12-1
O11-1, O11-2, O11-3
O9-1, O9-2
O8-1, O8-2

Recreatieve opleidingsteams seizoen 2017-2018

Jeugd:

O19-2, O19-3
O17-3, O17-4, O17-5, MO17-1
O15-2, O15-3, O15-4, O15-5
O13-2, O13-3, O13-4
O11-4, O11-5, O11-6, O11-7
O9-3, O9-4, O9-5
O8-3
Alle mini-pupillen teams

Jong Oranje

"Jong Oranje" is een wezenlijk onderdeel van de jeugdopleiding. Hoofd Jeugdopleiding en de hoofdtrainers van JO19 en JO17 categorie moeten hierin betrokken worden; het draagvlak moet immers breed zijn. Technisch Coördinator Senioren zal hierin het initiatief nemen, om voor een goede afstemming tussen jeugd en senioren te zorgen.

“Jong Oranje" houdt in dat (jeugd)spelers bij de senioren en de jeugdafdeling samen wedstrijden en trainingen afwerken. Dit heeft als doel:

 • De weerstand van jeugdige seniorenspelers en jeugdspelers te verhogen.
 • Dat jeugdspelers van de jeugdopleiding en senioren met elkaar in teamverband voetballen.
 • De betrokkenheid, motivatie en beleving wordt op deze manier vergroot.
 • De binding tussen kaderleden jeugd en senioren wordt versterkt.
 • Aandacht te besteden aan individuele tekortkomingen.
 • Om doorstroming van (jeugd)spelers te bevorderen.
 • Het verantwoordelijkheidsgevoel bij spelers in de senioren te vergroten.
 • Jeugdspelers aan het niveau en de technische, tactische en mentaliteitsverschillen bij senioren te laten wennen.

“Jong Oranje” dient de binding (lees: betrokkenheid) tussen jeugd en senioren te versterken, structuur aan te brengen, interesses te kweken en daarmee vooral ook de doorstroming te verbeteren.

Selectieprocedure Jong Oranje

Verantwoordelijk voor het coachen en begeleiden van “Jong-Oranje” is de assistent-trainer van RKsv Wittenhorst 1. Hij is tevens verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectie van “Jong-Oranje”.

Assistent-trainer overlegt (eind augustus, begin september) met de trainer van Wittenhorst 1, trainer Wittenhorst 2, JO19-1, JO17-1, Technisch Coördinator Selectie Senioren en HJO over de samenstelling van “Jong-Oranje”. Uitgangspunt bij het selecteren van spelers is kwaliteit.

Tijdens het overleg Technisch Coördinator Selectie Senioren, Hoofdtrainer, trainer Wittenhorst 2, keepertrainer, JO19-1, assistent trainer Wittenhorst 1, wordt de voortgang van "Jong "Oranje" besproken.

Bovengenoemde trainers bepalen welke spelers (onder de 21 jaar) geselecteerd worden voor het "Jong Oranje". De spelers kunnen afkomstig zijn uit:

RKsv Wittenhorst 1 
RKsv Wittenhorst 2 
RKsv Wittenhorst JO19-jeugd 
RKsv Wittenhorst JO17-jeugd 

Er mogen 3 dispensatiespelers geselecteerd worden.

Wedstrijden Jong Oranje

De wedstrijden van “Jong-Oranje” worden gespeeld in een competitievorm tezamen met 3 verenigingen in de regio. Streven is om verenigingen te laten deelnemen waarbij het 1ste elftal min. 1ste klasse speelt. Er wordt een volledige competitie afgewerkt waardoor er in het totaal een zestal wedstrijden gespeeld wordt.

Begeleiding Jong Oranje

Om "Jong Oranje" vorm te kunnen geven, dient uiteraard een begeleidingsteam aanwezig te zijn, dat de wedstrijden gaat verzorgen/begeleiden. De coach tijdens wedstrijden is de assistent-trainer van Wittenhorst 1. Daarnaast dient bij elke wedstrijd een medisch verzorger aanwezig te zijn. De grensrechter van Wittenhorst 1 is tevens de assistent-scheidsrechter van Jong-Oranje.


Uitstroom

Het kan voorkomen dat een speler naar een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) vertrekt, naar een andere amateurclub of door studie (tijdelijk) stopt. Het kan uiteraard ook zo zijn dat spelers die om één of andere reden het niveau van RKsv Wittenhorst ontstegen zijn, in de omstandigheid komen dat ze overwegen om weer bij RKsv Wittenhorst terug te keren.

Om de talenten en spelers die naar een andere club vertrekken of (tijdelijk) stoppen te blijven volgen, is een actieve benadering nodig. Dit kan door deze mensen uit te nodigen voor een bijeenkomst, voetbalwedstrijd of andere activiteit. Verder is het van belang dat er afspraken worden gemaakt over het onderhouden van de contacten. Belangrijk is dat het Hoofd Jeugdopleiding deze contacten bewaakt en bewaard. Uiteindelijk proberen we de stimulans en aandacht van (oud-)voetballers terug te winnen voor onze vereniging. Op deze manier kunnen ze ook perfect werk doen als ambassadeurs voor onze vereniging.

Door een positieve clubcultuur in stand te houden met zowel aandacht voor het prestatieve als het recreatieve voetbal dienen spelers ook gestimuleerd te worden om langer door te voetballen. Te vaak zien we dat bijvoorbeeld selectiespelers te vroeg stoppen met voetballen, terwijl ze bijvoorbeeld een belangrijke begeleidende rol kunnen spelen in een derde of vierde elftal. Ook hier ligt een opgave om de vroegtijdige uitstroom te bewaken.


Opleiding

Binnen RKsv Wittenhorst zijn voor kaderleden, trainers en scheidsrechters verschillende opleidingen mogelijk. De KNVB is wereldwijd toonaangevend op het gebied van opleidingen. Of het nu gaat om betaald- of amateurvoetbal, jeugdkader of coaches, scheidsrechters of bestuurders: de KNVB vervult een voorbeeldfunctie.

De opleidingen voor Voetbaltechnische Zaken zijn als volgt te verdelen:

Opleidingen voor trainer-coaches:

 • UEFA C Trainer-Coach III (TC III) Senioren
 • UEFA C Trainer-Coach III (TC III) Jeugd
 • UEFA B Trainer-Coach II (TC II)
 • UEFA A Trainer-Coach I (TC I) Senioren
 • UEFA A Trainer-Coach I (TC I) Jeugd

Opleidingen voor vrijwillig kader

 • Jeugdvoetballeider
 • Module F-pupillentrainer
 • Module E-pupillentrainer
 • Module D-pupillentrainer
 • Pupillentrainer
 • Juniorentrainer
 • Technisch Jeugdcoördinator II
 • Technisch Jeugdcoördinator III
 • G-voetbaltrainer
 • Keepercoach niveau II | Basiscursus keeperstrainer
 • Keepercoach niveau III | vervolgcursus keeperstrainer

Indien kaderleden interesse hebben in bovengenoemde opleidingen, kan contact opgenomen worden met Hoofd Opleiding Alex Grubben (alexgrubben@rksv-wittenhorst.nl). Verder zal de vereniging jaarlijks inventariseren of er interesse is van onze kaderleden om opleidingen te volgen. Ten aanzien van de honorering van deze aanvragen wordt periodiek overleg gevoerd.


Medisch centrum

Medische begeleiding

Een dekkende medische verzorging voor meer dan 1000 leden is een lastige opgave, reden waarom RKsv Wittenhorst op medisch gebied een samenwerking is aangegaan met Fysiotherapie Westsingel.

De begeleiding

 • Blessurebehandeling en –preventie.
 • Delen van kennis op het gebied van training: denk hierbij aan trainingsplanning, het meten van voetbalconditie, sprintvermogen en krachttraining.
 • Voorlichting geven op het gebied van EHBSO, voeding, etc.

Deze begeleiding heeft belangrijke voordelen voor onze spelers en speelsters

 • Coach en fysiotherapeut zijn op de hoogte van de voortgang van de blessure en de behandeling.
 • Er is sprake van een verantwoorde terugkeer op sportniveau na blessures.
 • Begeleiding vindt plaats op basis van voetbal specifieke (blessure)kennis.
 • Netwerk i.v.m. eventuele doorverwijzing naar orthopeden of sportartsen. 

Polar Team System

In het kader van de begeleiding heeft Fysio Westsingel het Polar Team System geïntroduceerd. Met dit systeem kan de voetbalconditie gemonitord worden op basis van hartslagmeting. Het grote voordeel is dat een heel team in één keer gemeten kan worden gedurende het hele voetbalseizoen en er een directe feedback gegeven kan worden aan coach en spelers. Spelers kunnen dus ‘real time’ gevolgd worden. Zo kan van iedere speler de trainingsintensiteit zichtbaar gemaakt worden wat de coach weer kan gebruiken bij het bepalen van zijn trainingsprogramma en –intensiteit.

In geval van blessures worden de volgende stappen gehanteerd

Na het ontstaan van een blessure neemt de speler/speelster contact op met de coach, na overleg met de coach gaat de speler/speelster naar de fysio. De therapeut stelt een behandelplan op en onderhoudt contact met de coach. Zodra de speler/speelster weer wedstrijdfit is neemt de therapeut contact op met de coach, die vervolgens contact heeft met de speler. 

De behandeling van blessures wordt zo sport-specifiek als mogelijk uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van professionele trainingsapparatuur en revalidatie op het veld. 

Aanwezigheid medische begeleiding

De verzorger is er in eerste instantie voor Wittenhorst 1 en 2. De verzorger is aanwezig tijdens de trainingen van deze teams en kunnen, mits hiertoe voldoende tijd beschikbaar is, ook andere spelers behandelen. Bij voorkeur dient vooraf een afspraak gemaakt te worden. 

De verzorger is aanwezig op: 

 • Dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur
 • Vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur

De fysiotherapeuten zijn elke week op vastgestelde tijden (tenzij anders aangekondigd) aanwezig op het sportpark voor hersteltrainingen: 

John Kranendonk,  is aanwezig op maandag van 19.00 uur tot 20.30 uur 
Rik Mandemakers, is aanwezig op donderdag van 19.00 uur tot 20.30 uur 

NB: De mogelijkheid bestaat dat de fysiotherapeut op het veld is vanwege revalidatietraining. 

Praktijk:
info@fysiowestsingel.nl
077 – 398 28 34 
www.fysiowestsingel.nl

Therapeuten:
ggeurts@fysiowestsingel.nl
jkranendonk@fysiowestsingel.nl
rmandemakers@fysiowestsingel.nl

Verzorgers:
John Rubie, Robbie Driessen, Marc van Rens, Joep van de Munckhof

Behandeling

Mocht iemand tijdens een training of wedstrijd geblesseerd raken en hij/zij wordt ter plaatse onderzocht, geadviseerd of behandeld door één van de fysiotherapeuten dan zijn hier géén kosten aan verbonden. Mocht daarna echter blijken dat verder onderzoek of behandeling nodig is en er een afspraak gemaakt moet worden op de praktijk (een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig) dan wordt dat gezien als geplande zorg en wordt dit gedeclareerd via de zorgverzekeraar: Indien men aanvullend is verzekerd wordt dit vergoed maar het aantal behandelingen is afhankelijk van welke aanvullende verzekering men heeft. Bij kinderen < 18 jaar wordt het altijd vergoed. 

Let wel: of men in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling(-en) is niet de verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut maar van de persoon zelf. Controleer daarom altijd hoe u verzekerd bent en hoeveel recht u heeft op vergoeding fysiotherapie. 

Behandelingskosten

 • Kosten zijn niet aan de orde bij behandeling door de verzorgers.
 • Kosten zijn niet aan de orde bij behandeling door de therapeuten indien dit plaatsvindt tijdens trainingen en/of wedstrijden.
 • Kosten zijn wel aan de orde indien behandeling plaatsvindt in de praktijk voor fysiotherapie.
 • Kosten zijn wel aan de orde in geval van veldrevalidatie.