Voetbaltechnisch beleid

Zoeken | Contact

Voetbaltechnisch beleid

  Naar de informatiegids index


Technisch beleidsplan

RKsv Wittenhorst is een voetbalvereniging die zijn verantwoordelijkheden neemt op sportief en maatschappelijk gebied. Er wordt daarbij gestreefd naar een optimale situatie van plezier en prestatie. Om deze situatie te bereiken is een goed technisch beleidsplan onmisbaar. Hierin staat voor iedereen duidelijk beschreven welke doelen en ambities de vereniging voor de leden nastreeft en hoe deze gerealiseerd gaan worden. Voor alle leden en vrijwilligers van de club is hiermee helder wat ze op technisch gebied mogen verwachten en wat hun eigen rol daarin is. Ook procedures en richtlijnen over voetbaltechnische onderwerpen worden duidelijk beschreven in de bijlagen van het beleidsplan. Transparantie is hierbij belangrijk en daarom is het technisch beleidsplan openbaar. Het Technisch beleidsplan en een aantal bijlagen zijn via onderstaande links te downloaden.

Technisch Beleidsplan

Bijlage 10 Zelfscan Keepers WH

Bijlage 10 Zelfscan speler Wittenhorst BB

Bijlage 10 Zelfscan speler Wittenhorst MB

Bijlage 14 Jaaragenda-cyclus Commissie TZ

Bijlage 15 Ouderbijeenkomst format Wittenhorst JO13-JO19

Voordelen van trainer zijn bij Wittenhorst


Instroom

RKsv Wittenhorst staat open voor instroom van prestatieve en recreatieve jeugdvoetballers uit de regio. Dit zal echter nadrukkelijk op initiatief van de betreffende voetballer gebeuren en niet via actieve werving door Wittenhorst bij andere verenigingen. Jeugdvoetballers uit de regio die bij Wittenhorst willen komen voetballen, dienen op een goede manier in te stromen en daarbij op de juiste manier te worden begeleid. “Spelen bij Wittenhorst” dient een uitdaging te zijn, vooral voor voetballers in de categorieën JO14 t/m JO19.

Bij de instroom zijn de volgende regels van toepassing:

 • Aanmeldingen van prestatieve jeugdspelers dienen direct te worden doorgeleid naar het Hoofd Instroom (Dennis van den Bekerom via Commissie Technische Zaken). E-mail: dennisvandenbekerom@rksv-wittenhorst.nl
 • Na het sluiten van de inschrijftermijn (15 juni) worden er voor de prestatieve opleidingsteams geen jeugdspelers meer toegelaten. Eventuele latere aanmeldingen zullen in een recreatief opleidingsteam geplaatst worden.
 • Aanmeldingen voor prestatieve opleidingsteams tijdens een lopend seizoen, worden door de KNVB slechts toegestaan als er sprake is van een verre verhuizing.
 • Als een jeugdspeler zich, conform de hiervoor beschreven regels, tijdig bij Wittenhorst aanmeldt voor een prestatief opleidingsteam dan zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden door het Hoofd Instroom met de voetballer en zijn ouders. Daarbij zal onder andere worden beoordeeld of de overstap in het belang is van de betreffende speler. Bij een positieve uitkomst zal de jeugdspeler worden uitgenodigd om in een aantal trainingen zijn talent te laten zien. Op basis van de beoordeling daarvan zal worden besloten of de jeugdspeler in een prestatief of recreatief opleidingsteam van Wittenhorst wordt geplaatst.
 • Het Hoofd Instroom zal tijdens het plaatsingstraject in alle gevallen contact opnemen met de club waar de betreffende speler vandaan komt om transparantie vanuit Wittenhorst te waarborgen en eventueel van hun kant te vernemen waarom de speler wil vertrekken.
 • Recreatieve voetballers die zich bij Wittenhorst aanmelden kunnen direct worden geplaatst in een recreatief opleidingsteam waar ruimte en behoefte is. Ook hierbij geldt om dezelfde redenen als hiervoor, dat er contact wordt opgenomen met de club waar de betreffende speler vandaan komt. In het geval van recreatieve voetballers zal dit door een vertegenwoordiger van Organisatorische Zaken gebeuren.

Doorstroom

Interne scouting

Om spelers te selecteren zal er o.a. intern gescout worden. Het doel van de interne scouting is gericht op de ontwikkeling van de individuele speler.

Bij het ontwikkelen van voetballers, en dus ook het ontdekken van talenten, is het scheppen van een voetbalklimaat, een voetbalsfeer en een prestatiesfeer de primaire voorwaarde. In een dergelijk klimaat krijgen talenten de gelegenheid zich optimaal te ontwikkelen. Daar past enkel een lange termijnbeleid bij. Alles dient in het belang van de individuele speler te gebeuren. Uiteraard blijft iedere speler zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en prestatie.

De belangrijkste taken voor onze vereniging zijn:

 • Het scheppen van de hierboven genoemde condities.
 • Sterke competities.
 • Voldoende trainingsmogelijkheden en trainingsmaterialen binnen de vereniging.
 • Ondersteunen van spelers die uitgenodigd worden voor regionale-, districts- of nationale selecties.
 • Goede coaching, afgestemd op het niveau en de leeftijd.

Selectiecriteria en Interne Scouting

Het is essentieel dat de selectiecriteria duidelijk verwoord zijn. Om spelers te selecteren zal er intern gescout worden. Op dit moment scouten we alleen binnen de onderbouw (JO13 t/m JO9). Het scouten binnen onze vereniging gebeurt serieus en zorgvuldig.

Hierbij moet aan een aantal criteria worden voldaan:

 • Doel en werkwijze van het selecteren binnen de vereniging;
 • Selectiecriteria ten aanzien van het talent scouten (in relatie tot leeftijd);
 • Een intern goed samenwerkend scoutingskader.

Doel Interne Scouting

Het doel van het selecteren van spelers voor onze selectieteams is om talenten de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. De betere spelers spelen in deze teams immers met en tegen elkaar. Wedstrijden met een uitdaging voor alle spelers, zijn duels op een niveau dat de spelers net aankunnen. Dan worden ze geprikkeld tot betere prestaties.

Een speler die op een te laag niveau speelt, verveelt zich en wordt lui. Een speler die op een niveau moet presteren dat hij niet aan kan, komt onder een dusdanige druk te staan dat van ontwikkelen van voetballen geen sprake meer is. In beide situaties wordt er niets geleerd, sterker nog: er wordt vaak iets afgeleerd. Spelen op een te laag niveau zorgt vaak voor een te slappe wedstrijdinstelling, te lage balsnelheid, niet op tijd “omschakelen”, niet doelgericht spelen of te weinig inzicht. Een te hoog niveau wordt vaak gekenmerkt door achter de tegenstander aan blijven lopen, te pas en te onpas slidings maken, aan shirtjes hangen enzovoorts, in plaats van situaties binnen de voetbalbedoelingen van het spel op te lossen. Dit heeft alles te maken met de beleving van de wedstrijd. Spelers moeten het voetballen optimaal beleven om gemotiveerd te zijn om te leren. Iedere speler zal dus op het eigen niveau aangesproken moeten worden. De betere spelers zullen dus met en tegen elkaar moeten uitkomen, vanaf een leeftijd dat winnen en presteren een plaats in de belevingswereld van jeugdvoetballers begint te krijgen. Dit is in het algemeen vanaf de JO13 leeftijd.

Kader Interne Scouting

Dit scoutingskader verzorgt de interne scouting binnen Wittenhorst en is als volgt geformeerd:

 • Hoofd Doorstroming
 • Hoofd Scouting
 • Hoofd Jeugdopleiding
 • Interne scouts, aanvullend kader, specifiek hiervoor aan te stellen (bijvoorbeeld per twee weken scouten; dus een afgebakende functie waarin voetbalkenners eerder geïnteresseerd zullen zijn).

Werkwijze

De coördinatie c.q. planning van de scouting ligt in handen van Hoofd Interne Scouting. Hij zal in samenwerking met de interne scout(s) intern jeugdwedstrijden bezoeken. De interne scouts concentreren zich vooral op de wedstrijden van de onderbouw (JO13 t/m JO9). Van spelers die opvallen, zal de scout een rapport van zijn waarneming invullen in het spelersvolgsysteem. Om een reëel beeld te krijgen van een speler, zal deze minimaal 2 keer per seizoenshelft door meerdere personen bekeken worden. Het rapport kan via het spelersvolgsysteem door HJO bekeken en gebruikt worden tijdens de selectieprocedure.

Wedstrijdobservatie

Iedere trainer draagt de zorg voor de vastlegging van een aantal zaken ten aanzien van de gespeelde wedstrijden. Hiermee wordt het verloop van de wedstrijden, de bijzonderheden, de voortgang van de spelers etc. vastgelegd. Dit alles wordt vastgelegd in het spelervolgsysteem (Dotcom) zodat alles centraal geregistreerd wordt. Ten behoeve van alle spelers worden zaken vastgelegd op basis waarvan het Hoofd Doorstroom kan (laten) anticiperen op situaties waarbij bepaalde teams of individuele spelers op basis van interne scouting extra aandacht moeten krijgen.

Begeleiding spelers

De individuele begeleiding van de jeugdspelers is een belangrijk onderdeel van de jeugdopleiding. Naast alle reguliere contacten rondom wedstrijden en trainingen kennen trainer en speler per seizoen evaluatiemomenten (prestatieve teams 2x, recreatieve teams 1x). Beiden, zowel trainer als speler, vullen een evaluatieformulier in, waarin de volgende criteria vermeld staan:

 • Technische vaardigheden: Balcontrole, behendigheid, balvaardigheid, schot, passing etc.
 • Mentale eigenschappen: Incasseringsvermogen, wedstrijdmentaliteit, concentratie, inzet.
 • Fysieke eigenschappen: Duels, hardheid, lengte.
 • Tactische eigenschappen: Aanspeelbaarheid, inzicht, omschakeling etc.
 • Lichamelijke eigenschappen: Kracht, lenigheid, startsnelheid.
 • Karaktereigenschappen: Zelfvertrouwen, positie in de groep, gedrag naar tegenstander, gedrag naar trainer/leider.
 • Algemene indruk

Trainer en speler bespreken de uitkomsten van de evaluatie met elkaar en stemmen met elkaar af welke individuele doelstellingen uit de evaluatie voortkomen voor de komende periode.

Teamindeling

Aan het einde van het voetbalseizoen worden de teamindelingen voor het nieuwe seizoen bepaald. Dit is een omvangrijke en complexe operatie waarbij een zorgvuldige en duidelijke procedure, gebaseerd op het technisch beleidsplan, noodzakelijk is.

Deze teamindelingsprocedure is transparant en kun je hier downloaden.

Bij een tekort aan spelers in een team is een protocol opgesteld waarin beschreven staat wat de afspraken zijn. Dit bestand is hier  te downloaden. 

Richtlijn speeltijd prestatieve jeugdopleidingsteams (11 tegen 11 teams)

Het beleid omtrent deze richtlijnen is hier te vinden. 


Uitstroom

Het kan voorkomen dat een speler naar een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) vertrekt, naar een andere amateurclub of door studie (tijdelijk) stopt. Het kan uiteraard ook zo zijn dat spelers die om één of andere reden het niveau van RKsv Wittenhorst ontstegen zijn, in de omstandigheid komen dat ze overwegen om weer bij RKsv Wittenhorst terug te keren.

Om de talenten en spelers die naar een andere club vertrekken of (tijdelijk) stoppen te blijven volgen, is een actieve benadering nodig. Dit kan door deze mensen uit te nodigen voor een bijeenkomst, voetbalwedstrijd of andere activiteit. Verder is het van belang dat er afspraken worden gemaakt over het onderhouden van de contacten. Belangrijk is dat het Hoofd Jeugdopleiding deze contacten bewaakt en bewaard. Uiteindelijk proberen we de stimulans en aandacht van (oud-)voetballers terug te winnen voor onze vereniging. Op deze manier kunnen ze ook perfect werk doen als ambassadeurs voor onze vereniging.

Door een positieve clubcultuur in stand te houden met zowel aandacht voor het prestatieve als het recreatieve voetbal dienen spelers ook gestimuleerd te worden om langer door te voetballen. Te vaak zien we dat bijvoorbeeld selectiespelers te vroeg stoppen met voetballen, terwijl ze bijvoorbeeld een belangrijke begeleidende rol kunnen spelen in een derde of vierde elftal. Ook hier ligt een opgave om de vroegtijdige uitstroom te bewaken.


Opleiding

Binnen RKsv Wittenhorst zijn voor kaderleden, trainers en scheidsrechters verschillende opleidingen mogelijk. De KNVB is wereldwijd toonaangevend op het gebied van opleidingen. Of het nu gaat om betaald- of amateurvoetbal, jeugdkader of coaches, scheidsrechters of bestuurders: de KNVB vervult een voorbeeldfunctie.

De opleidingen voor Voetbaltechnische Zaken zijn als volgt te verdelen:

Opleidingen voor trainer-coaches:

 • UEFA C Trainer-Coach III (TC III) Senioren
 • UEFA C Trainer-Coach III (TC III) Jeugd
 • UEFA B Trainer-Coach II (TC II)
 • UEFA A Trainer-Coach I (TC I) Senioren
 • UEFA A Trainer-Coach I (TC I) Jeugd

Opleidingen voor vrijwillig kader

 • Jeugdvoetballeider
 • Module F-pupillentrainer
 • Module E-pupillentrainer
 • Module D-pupillentrainer
 • Pupillentrainer
 • Juniorentrainer
 • Technisch Jeugdcoördinator II
 • Technisch Jeugdcoördinator III
 • G-voetbaltrainer
 • Keepercoach niveau II | Basiscursus keeperstrainer
 • Keepercoach niveau III | vervolgcursus keeperstrainer

Indien kaderleden interesse hebben in bovengenoemde opleidingen, kan contact opgenomen worden met Hoofd Opleiding Alex Grubben (alexgrubben@rksv-wittenhorst.nl). Verder zal de vereniging jaarlijks inventariseren of er interesse is van onze kaderleden om opleidingen te volgen. Ten aanzien van de honorering van deze aanvragen wordt periodiek overleg gevoerd.

Organogram

Zie hieronder het actuele organogram van de commissie Technische zaken.

Organogram


Technische Coördinatie


Technisch Coördinator Bovenbouw

Richard Kleuskens

richardkleuskens@rksv-wittenhorst.nl

Tel. 06-10104394

Technisch Coördinator Middenbouw 

Willem-Jan van Rens

willemjanvanrens@rksv-wittenhorst.nl

Tel. 06-41208137


Technisch Coördinator Onderbouw

Michel Vonk

michelvonk@rksv-wittenhorst.nl

Tel. 06-49867826

Technisch Coördinator Meiden- en Vrouwenvoetbal

Richard Aben

richardaben@rksv-wittenhorst.nl

Tel. 06-51528610