Wittenhorst

Zoeken | Contact

Incasso contributie seizoen 2023-2024

Incasso contributie seizoen 2023-2024

15 november 2023

Beste leden,

Tijdens de ledenvergadering van 2 oktober jl. zijn de nieuwe contributiebedragen over het seizoen 2023-2024 bekend gemaakt. Besloten is dat contributie 2% stijgt ten opzichte van het seizoen 2022-2023. Het contributiereglement blijft verder ongewijzigd. Met het vaststellen van de contributie voor het seizoen 2023-2024 kan ook de incasso plaatsvinden. In de week van maandag 27 november 2023 wordt de contributie geïncasseerd. 

Tijdens de ALV van 2022 is besloten om een inflatiecorrectie slechts ten dele terug te laten komen in de contributie. Voor seizoen 2023-2024 is wederom besloten een minimale indexatie door te voeren van 2%. Deze verhoging van de contributie is noodzakelijk vanwege wederom een indexering van kosten over de hele breedte waar de club mee te kampen heeft. Dit is nog altijd lager dan de daadwerkelijke inflatie op dit moment. Wittenhorst blijft als uitgangspunt houden dat iedereen zou moeten kunnen blijven voetballen.

Alle leden ontvangen een factuur met specificatie per e-mail. De contributiebedragen zijn inmiddels ook terug te vinden op de website.

Conform het contributiereglement artikel 2 lid 2 krijgen leden zonder machtiging automatische incasso, een toeslag van € 10,-- administratiekosten in rekening gebracht. Leden die geen automatische incasso hebben doorgegeven dienen de verschuldigde contributie zelf binnen twee weken over te maken.

Wij verzoeken alle leden om voldoende saldo op de rekening te hebben voor automatische incasso. Indien door toedoen van het betrokken lid de automatische incasso geweigerd wordt, zal conform contributiereglement artikel 2 lid 3 een toeslag van € 10,-- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Mocht het wenselijk zijn om een betalingsregeling te treffen, dan kan er altijd contact worden opgenomen voor het maken van concrete afspraken hierover via contributie@rksv-wittenhorst.nl. Overige vragen en/of opmerkingen omtrent de contributie kunnen aan ditzelfde adres worden gericht.

Wij wensen iedereen veel voetbalplezier toe dit seizoen.

De commissie financiële zaken