Wittenhorst

| Contact

Uitnodiging algemene ledenvergadering

12 september 2020

Geacht lid, 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van RKsv Wittenhorst welke gehouden zal wor­den op vrijdag 25 september aanstaande. De locatie van de vergadering is nog niet bekend. Vanwege de geldende corona protocollen dient de locatie afgestemd te worden op het aantal leden dat zich aanmeldt voor de ledenvergadering. Zodra de locatie vastgesteld is wordt deze uiteraard bekend gemaakt.

Aanmelden kan (enkel voor leden) via deze link.

De aanvang van de ledenvergadering is 20.00 uur.

De agenda staat hieronder vermeld.

Tot ziens,

Jac Hesen, secretaris hoofdbestuur.

 

A G E N D A    

                     1.   Opening.

                     2.   Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 01-11-2019 1).

                     3.   Mededelingen en ingekomen stukken 1).      

                     4.   Financieel verslag seizoen 2019-2020.

                     5.   Verslag kascontrolecommissie seizoen 2019-2020.

                     6.   Begroting seizoen 2020-2021.

                     7.   Spreker vanuit de commissie technische zaken.

                     8.   Contributie seizoen 2020-2021 en talentbijdrage.

                     9.   Spreker vanuit Business Club Wittenhorst.

                      10. Bestuursverkiezing 2).

                     11. Pauze.

                     12. Rondvraag.

                     13. Sluiting.

                     14. Huldiging jubilarissen.

 

 

  1. De notulen van de ledenvergadering en de jaarverslagen van de afdelingen en commissies liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.
  2. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Riny van Pol en Pim Rohenkohl. Aftredend en herkiesbaar is Ron van den Bekerom. Verkiesbaar is Natascha Smits voor de functie van bestuurslid facilitaire zaken.